واقع‌گرایی دینی و رابطه آن با واقع گرایی علمی

بر اساس واقع‌گرایی معرفتی در علم، گزاره‌های بهترین نظریه‌های علمی صادق یا تقریباً صادق هستند. بر اساس واقع‌گرایی معرفتی در دین نیز جملات دینی، به خصوص جملات مربوط به متون الهیاتی صادق یا تقریباً صادق است. به عنوان نمونه، جمله‌ای همچون «من خدای یکتایم، معبودی جز من نیست» صادق است چون خداوند متعال یگانه است.