معرفی یک وبلاگ خاص، با طعم ایمان و صبر

صالح کودکی است با هوش و استعداد که امسال به کلاس سوم می رود ولی با توجه به وضعیت جسمی وحرکتیش و نوع تنفسش که به کمک دستگاه است مدرسه رفتن برایش خیلی سخت شده.