فرصت‌شناس فرهنگ و هویتمان باشیم

حتی آن هیئتی های بسیار که تا پاسی از شب به سینه زنی در سوگ اهل بیت مشغولند، آنچنان که باید برای انقلاب کل یوم عاشورا شور نمیگرند! شاید هنوز دلخوش به همان سرودی هستند که رسانه ملی برایش تجویز کرده است. فرصت سوزی هایی که امروز در رسانه های گروهی اهل گفتمان انقلاب نیزبسیار مشهود است.