شعر: تنها کسی که وصف تو را می‌کند، خداست

یک گوشه چشم از تو که غرق شعف شویم | دعوت کنی که راهی شهر نجف شویم || ما در مسیر عشق تو با سر دویده ایم | مقصد تویی …خدا نکند بی هدف شویم

شعر: ای خوشا چون تو عاشقی کردن، در هوای فرا مُد ِ قلبت

سنت سرخ جانفشانی را … می کشانی به قصه های مدرن |عقل را گیج می کند شور ِ با شعور ِ تجدّد قلبت || عاشقی مُد شده ! به جان تو …! عشق های (نیامده ، رفته !)| ای خوشا چون تو عاشقی کردن ، در هوای فرا مُد ِ قلبت