مردم می‌ترسند از پزشكان شكايت كنند؟

قرار بود ليست پزشك‌هاي زيرميزي‌بگير كه تخلفات بيشتري دارند در دوره آخر وزارت دكتر لنكراني و دكتر وحيد دستجردي تهيه شود. وظيفه وزارت بهداشت و درمان و سازمان نظام‌پزشكي اين است كه جلوي اين افراد را بگيرد و خطاي متخلفان را نپوشاند. زيرا اين پزشك‌ها از دريافت‌هاي غيرمتعارف خود دفاع مي‌كنند.