اردوی جهادی بخشی از یک سبک زندگی

ما می‌توانیم یک الگوی موفق از سبک زندگی اسلامی ارائه دهیم. یعنی سبک اردوی جهادی موضوع الگوی موفق سبک زندگی اسلامی است. این سبک زندگی در بیداری جهان اسلام نقش دارد و در ساختارهای مدیریتی جامعه‌ی اسلامی بی‌تاثیر نیست.