400 نپالی قربانی جام‌ جهانی قطر شدند

کشته شدن کارگران نپالی در این ورزشگاهها در پی بی توجهی قطر برای تامین امنیت کارگران اتفاق افتاده است.

ورود روحانيون به ورزشگاه‌ها متوقف شد

این طرح درحال حاضربه دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است اما امیدواریم با تخصیص منابع مالی این طرح بار دیگر اجرایی شود.