ورود روحانيون به ورزشگاه‌ها متوقف شد

این طرح درحال حاضربه دلیل کمبود منابع مالی متوقف شده است اما امیدواریم با تخصیص منابع مالی این طرح بار دیگر اجرایی شود.