بازگشت جداشدگان از نظام سوریه به سوی دولت

تعداد زیادی از جداشدگان از نظام سوریه، با ابراز پشیمانی و سرخوردگی از کرده خود، پیشنهاد عفو نظام سوریه را امضا کرده‌اند. خانواده‌های جداشدگان نیز در حال برگشتن به مناطق تحت سلطه دولت سوریه هستند و این مناطق را ایمن‌تر از دیگر مناطق سوریه می دانند.