سبد کالا برخی وزرا را تا مرز استعفا برد

با اجرای این طرح مخالف هستم و معتقدم این طرح بازگشت به سیستم کوپنی که در دهه 60 اجرا می شد، است.