من وارث خون بی‌گناهانیم که وارثی ندارند

من کیستم؟ اینک من جوانی هستم که در زمان این خرابیها و خیانتها یعنی در زمان ناصر و سادات زندگی کرده و نتوانسته است در برابر این فسادها سکوت کند، زیرا دلی لبریز از ایمان در سینه و دستی در قبضه سلاح دارد و به این نتیجه رسیده است که آهن را جز آهن شکست نمی دهد و پاسخگوی قدرت، تنها قدرت است. اینک من آن جوانی هستم که خود را فدای حیثیت و شرف کشورش کرده است