آتش تفرقه‌ای که با صدور یک فتوا خاموش شد

صدور این فتوای فقهی و سیاسی بار دیگر نقش برجسته و نفس مسیحایی ولی امر مسلمین را در جهان اسلام نشان داد تا همگان بار دیگر به تأثیرگذاری رهبر جمهوری اسلامی در قلوب مسلمانان جهان و هوشیاری و مدیریت بی‌نظیر ایشان در تمامی لحظات ایمان آورند.