گفتگوی تریبون مستضعفین با اولین بازمانده ۱۱ سپتامبر که به ایران آمد

11 سپتامبر کاتالیزور تاریخ بود و باعث شد تا وقایعی چون جنگ سرعت بگیرد. من از این که راجع به این واقعه فیلم‌های احساسی می‌سازند در حالی که هنوز واقعیت آن مشخص نشده است واقعا ناراحتم.