آخرین سفیر آمریکا در ایران، درگذشت

آخرین سفیر آمریکا در کشورمان در سن ۹۰ سالگی در یک مرکز توانبخشی از دنیا رفت.