«پندار پنهان»؛ نقد اندیشه‏ پائولو کوئیلو

پائولو کوئیلو، پس از فروپاشی نظام‏های مادی مارکسیسم و فرویدیسم، خلأ حاصل از معنویت و دین را در غرب به خوبی احساس کرده و بر آن شده تا با استفاده از تکنیک قصه‏ نویسی، نیاز فطری بشر به عرفان و معنویت را مرتفع سازد. او با زیرکی خاص و ترفندی جدید با استفاده از ابزار قصه و داستان و با ادبیاتی صریح و ساده بر افکار و اندیشه ‏های پوسیده مارکسیسم و فرویدیسم، لباس عرفان و معنویت پوشانیده و آن را به جهانیان عرضه می‏کند.