فراخوان همکار برای پالایش اینترنت کشور

پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات که چندی قبل تفاهم طراحی نرم افزار فیلترینگ را امضا کرد اکنون برای شناسایی تولید کنندگان سامانه های هوشمند در حوزه پالایش محتوای اینترنتی کشور فراخوان داده است.