دانشجویان‌ما پرخاشگری‌علمی را تجربه نکرده‌اند

یکی از دلایلی که آن اشتیاق و شوقی که هم اکنون ما باید در زمینه اقتصاد اسلامی در همه دانشجویان علوم انسانی ببینیم، که در حد مورد انتظار نیست، به همین دلیل است که دانشجویان اقتصاد در کشور ما، جنگ اندیشه‌ها در سطح جهان را ندیده‌اند.