پروژه‌های اقتصادی سپاه محدود می‌شود

تعامل با دولت همواره در چارچوب تدابیری بوده است که ما در این دوره نیز این تعامل را در این چارچوب‌ها ادامه داده‌ایم.