نصب پرچم فلسطین در شهرداری لندن

نصب پرچم فلسطین بر فراز ساختمان شهرداری لندن جنجال آفرین شد.