پست پیام اعتراض توزیع‌کنندگان فرهنگی را نفهمید

«متأسفانه شرکت پست پیام اعتراض ناشران و توزیع‌کنندگان فرهنگی را به درستی دریافت نکرده است. بسیاری از فروشندگان و توزیع‌کنندگان فرهنگی، دغدغه زحمت مشتری را بر دغدغه‌های مالی خود مقدم داشته‌اند، چرا که روزی دست خداست».