عکس: پسر شهید چمران در آمریکا

شهید چمران از همسر اول خود پروانه (تامسن. ه.) چهار فرزند داشت که جمال یکی از آنها پس از جدایی دکتر و همسرش، درگذشت. اما «روشن، رحیم و داریوش» دیگر فرزندان دکتر مصطفی هر کدام در شهری در کناره‌ غربی امریکا زندگی می‌کنند. عکس زیر، متعلق به رحیم چمران فرزند شهید مصطفی چمران است.