هفت‌گانه آموزش مسایل مالی به کودکان

چگونه می توان به فردی در دوره کودکی مدیریت اقتصادی و نحوه خرج کردن درست را آموخت؟ یک بازی مالی طراحی کنید.دستمزد بدهید.مقرری برای وی در نظر بگیرید.موفقیت های مالی کودک تان را تشویق کنید.

آیا با پس‌انداز می‌توان صاحب‌خانه شد؟

بنابر سرشماری سال 90 متوسط درآمد یک خانوار شهری در کشور 130,301,445 ریال در سال و متوسط هزینه یک خانوار شهری در کشور 132,716,096 ریال است، این یعنی به طور متوسط یک خانوار شهری در سال معادل 2,414,651 ریال کسری منابع دارد و هزینه های یک خانوار شهری با درآمدهای آن همخوانی ندارد.

نگاهی به آثار اقتصادی سبک زندگی اسلامی

در نظام غربی خدا مرده است و خداوند در زندگی عادی مردم جایگاهی ندارد و بنای اقتصاد غرب بر فرد، فارغ از خدا بناشده است حال آنکه شالکه تمامی اجزاء زندگی اسلامی متاثر از خداوند و وابسته به اراده و تجلی خداوند است.