قطعه اسیدپاشی در پازل سیاه

این روزها موضوع اسیدپاشی‌های مشکوک اصفهان به خبر داغ محافل – بخصوص در فضای مجازی- تبدیل شده است.