جشن بزرگ صداوسیما در دوران بی‌پولی

در ادامه حوزه برگزاری آن افزایش یافت و در سه بخش پویانمایی، مستند و فیلم تلویزیونی برگزار شد. در ادامه هم یک نماد برای جشنواره در نظر گرفتند که درخت «سرو» بود و همان هم در قالب تندیس طراحی شد تا به دست برگزیدگان برسد.