از تجربه جهاد سازندگی الگو بگیریم

حضرت امام گفتند از دورترین جاهای کشور شروع کنید. خب چرا از دورترین جا؟ در دورترین جا، هم فقر بیشتری بود و هم در زمینه فرهنگی بیشتر بکر بود.