«حسنا»؛ یک چادر دوست داشتنی و راحت

آنها گفتند که ما اصلا چادری نیستیم و آمدیم یک چادر سفارش بدهیم که اگر ختم و یا زیارتی رفتیم چادر داشته باشیم و این چادر حسنا هم بهتر و زیباتر است. گفتم من اصلا کاری به این حرف ها ندارم و می گویم زمانی که از این چادر استفاده می کنید نباید آرایش داشته باشید.