بیماری‌ در کمین روستاهای بی‌آب چاه‌دادخدا

روستاهای عشایرنشین منطقه رمشک در بخش چاه‌دادخدای شهرستان قلعه‌گنج به دلیل نبود آب آشامیدنی سالم در خطر شیوع بیماری‌ها به ویژه بیماری وبا قرار دارند.