دومین باخت «نجفی» در عرصه بین‌الملل

میراث فرهنگی کشورمان در بیش از ۱۰۰ روز گذشته پس از هیاهوها برای بازگرداندن جام شیردال از آمریکا که هیچگاه تقلبی بودن آن هم تکذیب نشد، این بار در زمین ثبت جهانی «چوگان» هم، بازی را به حریف آذربایجانی خود واگذار کرد.