اينترنت چين در حصار ديوار بزرگ سانسور

گزارشگران بدون مرز، کشورهایی که بیشترین میزان سرکوب شهروندان وب را داشته‌اند، “دشمنان اینترنت” خوانده‌اند.