كسي براي بازماندگان اين خانواده نامه نمي‌نويسد

پدر 42ساله خانواده، تنها وسيله اي كه براي گرم كردن همسر 34ساله و دختر 10ساله اش در خانه يافت، گاز پيك نيكي بود. صبح روز بعد، همسايه ها نعش اين سه نفر را يافتند و لابد در برگه پزشكي قانوني مقابل دليل مرگ آنها نوشته شد: «خفگي بر اثر استنشاق گاز منواكسيدكربن» در حالي كه دليل اصلي مرگ اين خانواده، فقر بود، فقر.