دولت رانتیر فساد توزیع می کند

سیم کارت رایتل جای دفترچه بیمه تامین اجتماعی را می گیرد.

کارت سلامت جایگزین دفترچه بیمه می‌شود

مسئول بخش داروی ستاد اجرای فرمان حضرت امام از طراحی کارت سلامت بیماران خبر داد و گفت: این کارت جای دفترچه بیمه را می‌گیرد و همه اطلاعات سلامت افراد، نسخه، نتیجه آزمایش، فیلم رادیو‌لوژی، داروی مصرفی و … در این کارت ذخیره می‌شود.