جزئیات کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۳

توکلی: تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ نسبت به داوطلبان سال ۹۲ بیش از ۵۰ هزار نفر افزایش یافت.