سبدکالا بین «همه» کارگران توزیع نمی‌شود

به دلیل ضعف نظارت دولتی، بسیاری از کارگران تحت حمایت قانون کار قرار نمی‌گیرند؛ بنایراین اگر سبد کالا به عنوان بخشی از مزد محاسبه شود، مطمئنا میان همه کارگران توزیع نمی‌شود.