پیرمرد همچنان مشغول بکار است+عکس

در کشور هنوز مکانیسم تامین اجتماعی و بازنشستگی با حداقل حقوقی که فرد بتواند با آبرو زندگی کند هنوز تعریف درستی ندارد و بسیاری از افراد تا مرز ازکارافتادگی و مرگ مجبور به تامین معاش خود از طریق کار سنگین هستند.