از گروه سرود تا دفترچه‌های خودسازی

شهید علی نوایی به دوستش گفته بود: من از وقتی که به این جلسات رفته ام نیروی عجیبی در من شکل گرفته که هر وقت می خواهم گناهی انجام دهم مو به تنم سیخ می‌شود و مانع انجام آن می‌شود.