کاهش مصرف‌آب با یکپارچه‌سازی زمین‌کشاورزی

مدیرکل نظام بهره‌برداری سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه در اراضی خرد اجرای روش‌های نوین آبیاری بسیار هزینه‌بر است، گفت: یکی از روش‌ها برای کاهش مصرف و جلوگیری از پرت آب یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است.