کتابفروشان از پرداخت مالیات معاف شدند

امیرزاده، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی وزارت ارشاد از افزوده شدن کتابفروشان به فهرست مصادیق معافیت مالیاتی خبر داد و گفت: با امضای این مصوبه توسط وزیر ارشاد و وزیر اقتصاد، کتاب‌فروشان از دادن مالیات معاف شدند.