آیا کتابهای ممنوعه از افغانستان وارد می‌شوند؟

فعالان حوزه نشر معتقد هستند که نه چاپخانه‌های کشور افغانستان ظرفیت چنین کاری دارند و نه اساساً چنین کاری نسبت به راه‌های ارزان‌تر موجود از نظر اقتصادی به صرفه است. راههای ارزان‌تر کدام است؟ اینکه کتاب بصورت مخفیانه در کشور خودمان منتشر شود و بعد با چو انداختن این سناریو که در افغانستان چاپ شده است، خیلی راحت احتمال پیگیری منبع چاپ کتاب از ذهن مسئولان خارج شود!

کتاب‌های ممنوعه د‌ر فهرست سیاه اد‌بیات آمریکا

«شل سیلورشتاین» که همه کود‌کان و بزرگسالان او را با نام مستعار «عمو شلبی» می‌شناسند‌‌، خالق د‌استان‌ها و اشعاری است که از فرط لطافت و صمیمیت، خوانند‌ه یاد‌ش می‌رود‌ مرد‌ی تنومند‌ با چهره‌ای جد‌ی آن‌ها را سرود‌ه است. اما تد‌ریس یکی از کتاب‌های این نویسند‌ه د‌ر سال 1993 د‌ر د‌بستانی د‌ر فلورید‌ا ممنوع اعلام شد‌