پاسخ به 61 سئوال درباره آراستگی و مدگرایی

انسان همواره در دوران نوجوانی و جوانی، تنوع ‏طلب، نوگرا و لذت‏ خواه است و یکی از حیطه‏ ها و قلمروهای این تنوع‏طلبی، تنوع‏طلبی در پوشش و زینت است.امید است این کتاب، به سهم بر آگاهی جوانان و دانشجویان بیفزاید.