آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

نویسندگان کتاب در بخش‌های مربوط به تاریخچه، ضمن طرح ضرورت‌های تاسیس یک نظام اسنادی در کشور و مصوبات بخش‌های اجرایی کشور انگیزه تاسیس این نهاد را شرح داده‌اند.