خاطرات آیت الله غیوری تجدید چاپ شد

چاپ دوم «آئینه دار مهر» در شمارگان 1200 نسخه و 296 صفحه و 76.000ريال دردومین روز از دهه فجر روانه بازار نشر گردید.