«امروز، بشريت…» مهدی شجاعی منتشر شد

نویسنده در نگارش داستان‌های این مجموعه سعی داشته تا واکنش انسان‌ها و زندگی اجتماعی آنان را در رویارویی با مسایل جامعه در حال پیشرفت به گونه‌ای توصیف کند.