امنیت اجتماعی‌شده؛ با رویکردی اسلامی

این اثر در راستای شناخت مفهومی و تحلیل نظری «امنیت اجتماعی شده» در گفتمان اسلامی نوشته شده است، اگرچه تاکنون در ارتباط با امنیت در اسلام منابع خوبی تحقیق و منتشر شده اما تلاش برای ارایه تحلیلی علمی و نظام‌مند در موضوع «امنیت اجتماعی شده» کمتر در دستور کار بوده است.