توسعه‌گرایی و هویت‌ فرهنگی در ایران معاصر

نویسنده در این کتاب بیان می‏کند که در عصر پهلوی، بر گسترش فرهنگ غربی به عنوان زمینه‏ های لازم توسعه تأکید می‏شد، اما در دوران جمهوری اسلامی، مقابله با فرهنگ غربی، علیرغم ظهور برخی مظاهر فرهنگی غرب، از پیامدهای ناخواسته اجرای الگوهای بیرونی توسعه در این دوران محسوب می‏شود.