چند برش درباره کتاب‌ها

در بعد سیاسی حکومتی که مردمش را به سوی مطالعه ببرد هرگز به دیکتاتوری نمی‌رسد. مگر اینکه این مطالعه فقط به سمت سرگرمی برود. نمی‌دانم انقلابی که خودش به دست کتاب نویس‌ها و کتاب خوان‌ها به وجود آمده چرا این بزرگ‌ترین میدان دعوا را‌‌ رها کرده و داده دست بورژواهای دوزاری.

«حاشیه بر کتاب» مطهری منتشر می‌شود

این کتاب شامل یادداشت‌هایی‌ست که مطهری از سال 88 تا 91 در روزنامه‌های جام جم، جوان و وب‌سایت‌های خانهٔ کتاب اشا، کتاب سوم و… منتشر کرده است.