کتاب «خالد اسلامبولی» منتشر شد

خالد و همراهانش پس از آنکه در بیمارستان «العبدی» جایی که جسد سادات در آنجا قرار داشت، مورد بازجویی قرار گرفتند برای محاکمه به دادگاه نظامی مصر منتقل شدند.محاکمه خالد و همراهان انقلابی وی چندین جلسه برگزار شد و سرانجام پس از…