پایگاه اینترنتی راز قطعنامه آغاز به کارکرد

راز قطعنامه سایت رسمی کامران غضنفری نویسنده کتاب راز قطعنامه آغاز به کار کرد.

توقیف راز قطعنامه با دستور دفتر رئیس‌جمهور

همان افرادی که تدبیر امام خمینی در خاتمه جنگ تحمیلی بعد از دو دهه چون داغ بر دل آنها نشسته است و در آستانه انتخابات علیه هاشمی و روحانی به جرم به سرانجام رساندن صلح پس از هشت سال دفاع در موسسه کیهان، کتابی در تیراژ وسیع چاپ کردند و تنها پس از انتخابات با هشدار صریح دفتر رئیس‌جمهور از تجدید چاپ آن کتاب خودداری کردند.