تاریخ سیاهی که سفیدپوستان رقم زدند

«راه دشوار آزادی» عنوان خاطرات خودنگاشته نلسون ماندلا از تاریخ سیاهی است که سفیدپوستان برای کشورش رقم زدند. نویسنده در فصل نهایی اثر بر این باور است که آپارتاید همچنان ادامه دارد.