نسل ساندویچ‌خور کتاب قطور نمی‌خواند

یک اشتباه بزرگ و استراتژیکی که ما در کار فرهنگی انجام دادیم این بود که آزادگان را در گذشته نگه‌داری می‌کنیم و این بزرگترین ظلمی است که به این خاطرات دارد، صورت می‌گیرد.