سلوک طلبگی منتشر شد

آنچه در کتاب «سلوک طلبگی» می­خوانید، گامی در این مسیر و شناختی بهتر از این طریق مقدس است. تا همه ما راه را مردانه تر، مصمم تر، خالصانه تر و آگاهانه تر بپوییم و در فرجام، به قضاوتی شایسته و به حق، درباره خود و عملکردها و آرمانهایمان بنشینیم.